Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ROZHODNUTIE

      Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti stavebníka - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 36 672 254, v súlade s ust. zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov m e n í právoplatné rozhodnutie, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne pod č. 2008/00360/SIM dňa 14. 03. 2008 /Ev. č. 305/, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 04. 2008 a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne pod č. A/2013/01222/SIM dňa 30. 09. 2013, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 11. 2013, takto:

zmena nedokončenej stavby " SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová " sa 

povoľuje

 

podľa ust. § 26 vodného zákona a § 68 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v tomto rozsahu: 


 


 
 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka