Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

Úradná tabuľa obce

POZVÁNKAVytlačiť
 

Starosta obce Dlhá nad Oravou

V Dlhej nad Oravou, dňa 23.8.2019                                              č. 1806/54/2019


 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 t.j. v stredu o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Rozpočet  obce - zmeny
 3. Záver

 

 

                                                                                                     Ing. Ján Kamas

                                                                                                      starosta obce


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni


 
 

POZVÁNKAVytlačiť
 

Starosta obce Dlhá nad Oravou


V Dlhej nad Oravou, dňa 2.8.2019                                              č. 1744/54/2019

 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2019 t.j. v stredu o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

1. Otvorenie

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2019

3. Správa o kontrolnej činnosti obce

4. Správa o činnosti obce

5. Rôzne

6. Návrh VZN č. 1/2019

7. Rozpočet obce - zmeny

8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva

9. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva

10. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií

11. Záver


 
 

Návrh Všeobecné záväzného nariadenia č. 1/2019Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje návrh nariadenia,
o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo.

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 sa nachádza v prílohe tohto oznamu.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019Vytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019:

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Pravidelné, tematické kontroly

1. Kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2019

2. Kontrola úhrad za krátkodobý prenájom a poplatkov za používanie zariadení obce a prepracovania sadzobníka úhrad

3. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou

 

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020

 

C. ĎALŠIA ČINNOSŤ

1. Účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva Dlhá nad Oravou

2. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch.


 
 

PozvánkaVytlačiť
 

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2019 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu.


 
 

Zverejnenie zámeru predaja, zámeny nehnuteľného majetku obce Dlhá nad OravouVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru
predaja, zámeny nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou,
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Dlhá nad Oravou
so sídlom: Obecný úrad č. 250, 027 55  Dlhá nad Oravou
IČO: 00314447
zastúpená starostom obce Ing. Jánom Kamasom

 

            Obec Dlhá nad Oravou v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1 písm. f) Všeobecne záväzného nariadenia obce Dlhá nad Oravou č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dlhá nad Oravou zverejňuje zámer predaja a zámeny nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou.

 

Zámer predať/prenajať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:       
- na úradnej tabuli obce Dlhá nad Oravou odo dňa 4.6.2019;                    
- na internetovej stránke www.dlhanadoravou.sk odo dňa 4.6.2019

 

 


 
 

Návrh - záverečný účet obce Dlhá nad Oravou 2018Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019Vytlačiť
 

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zoznname voličov: 1 159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 215
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 209
Počet platných odovzdaných hlasov: 202

Viac výsledkov vo voľbách do Európskeho parlamentu v obci Dlhá nad Oravou sa nachádza v prílohe.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - Kostol ruina s areálom v obci Sedliacka Dubová, okres Dolný Kubín, parc. č. reg. KN C 6180, 6179 6181, 7406, k. ú. Sedliacka Dubová, par. č. reg. KN C 800/3, k. ú. Dlhá nad Oravou. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 12150/1-4. V zmysle § 26 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej adrese správneho orgánu - Pamiatkového úradu SR, na úradnej tabuli Obecného úradu Dlhá nad Oravou a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti "Elektronická úradná tabuľa". Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
 


 
 

Výsledky volieb prezidenta 2019Vytlačiť
 

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2019 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.


 
 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuVytlačiť
 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 16.3.2019 a 30.3.2019

Emailová adresa obce na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16.3.2019 a 30.3.2019:

 

jana.maskarova@dlhanadoravou.sk


 
 

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisieVytlačiť
 

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Bc. Jana Maškarová, vymenovaná starostom obce Jánom Kamasom, oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

            

jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

 

 

 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba "pamiatkový zákon") vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba "správny poriadok") toto

rozhodnutie:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona

 

vyhlasuje na zárodnú kultúrnu pamiatku

 

Kostol ruina s areálom v obci Sedliacka Dubová, okres Dolný Kubín......


 
 

Vyhlásenie mimoriadnej situácieVytlačiť
 

VYHLÁSENIE

MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

dňa 16.01.2019 o 07.30 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.


 
 

Pozvánka na 2. zasadnutie OZVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa  19. decembra 2018 t.j. v stredu o 17.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
 3. Komisie obecného zastupiteľstva
 4. Obecná rada
 5. Delegovanie zástupcov do školskej rady pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
 6. Zásady odmeňovania poslancov
 7. Poslanecké obvody
 8. Rôzne
 9. Rozpočet  obce – zmeny
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
 11. Záver

 
 

Plán kontrolnej činnostiVytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019


 
 

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Dlhá nad Oravou

 

P o z v á n k a

 

                V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2018 t.j. v sobotu o 15.00 hod. v budove hasičskej zbrojnice v zasadacej miestnosti s navrhovaným programom:

I. časť:  PROGRAM SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTIEV
1.            Otvorenie
2.            Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu
               poslancov obecného zastupiteľstva
3.            Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insignií a prevzatie vedenia
4.            Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
                zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o voľbe
5.            Vystúpenie novozvoleného starostu

II. časť: PROGAM NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1.            Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2.            Voľba mandátovej komisie
3.            Voľba navrhovanej komisie a volebnej komisie
4.            Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného
               zastupiteľstva
5.            Určenie platu novozvolenému starostovi
6.            Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
7.            Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
               obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom
                zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu.
8.            Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením
                v zmysle § 4 ods. 1 zákona 3ž/2005 Z. z. o rodine.
9.            Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
               verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
               neskorších predpisov a voľba jej členov.
10.          Komisie obecného zastupiteľstva
11.          Obecná rada
12.          Záver

 

                                                                                                                                                                                                                                             Ing. Ján Kamas
                                                                                                                                              
                                                                                                 starosta obce


 
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021Vytlačiť
 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že dňa 3.12.2018 bol v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli obce Dlhá nad Oravou a na internetovej stránke obce, Návrh rozpočtu obce Dlhá nad Oravou na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.


 
 

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípanýchVytlačiť
 

Vec: Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chovy ošípaných

 

Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“).
Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší.
Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

img-Y28074110-0001.jpg


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

 

Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: p. Jozefa Kožienku o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1983, trvalé trávne porasty k. u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk.
Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov – smrek a 5 ks buk , rastúci na pozemku parcely registra E č. 1983 nachádzajúce sa na pozemku mimo zastavaného územia obce. Jedná sa o sucháre vývraty.


 
 

Pozvánka na 23. obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

P o z v á n k a

      V súlade s ustanovením § 13 ods. č písm.  a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2018 t.j. v pondelok o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

1. Otvorenie
2. Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
3. Financovanie centier voľného času v školskom roku 2018/2019

4. Prenjom majetku obce
5. Predaj majetku obce

6. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
7. Projektové zámery - informácia
8. Rozpočet obce - zmeny
9. Základná škola s materskou školou
10. Interpelácie poslancov na starostu obce
11. Správa o kontrolnej činnosti obce
12. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
13. Záver

 

 

​​​​​​                                                                                             Ing. Ján Kamas
                                                                                                
starosta obce


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len "Pamiatkový úrad SR"), podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu,

o z n a m u j e

v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba "správny poriadok")

 

z a č a t i e   s p r á v n e h o   k o n a n i a


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška

 

Vec
IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky.  SO 02 Vodovod - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 

R O Z H O D N U T I E

 

         Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej "vodný zákon"), a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 70/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon"), na základe žiadosti stavebníka: Obce Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55  Dlhá nad Oravou, IČO: 00 314 447, o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej starvy "IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky, SO 02 Vodovod". v súlade s § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej "správny poriadok") vydáva


povolenie


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

       Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: p. Jána Machaja o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 3613, trvalé trávne porasty k. u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk.


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny


Obec Dlhá nad Oravou, na základe žiadosti zo dňa 04.10.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 3569, 3600, 3570, 3572, 3599, E-KN 3596, 3597, 3593, 3594, 3595, 3592, 3573, 3577, 3578, 3575, 3591, 3590, 3581, 3589, 3583, 3588, 3584, 3587 v k.ú. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na adresu: dlhanadoravou@dlhanadoravou.sk, peter.matistik@oravskypodzamok.sk


 
 

Oznámenie o výrube pre obec KriváVytlačiť
 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Dlhá nad Oravou, na základe žiadosti zo dňa 20.09.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 2173 v k.ú. Krivá oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na adresu: dlhanadoravou@dlhanadoravou.sk, peter.matistik@oravskypodzamok.sk     


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

Verejná vyhláška


Oznámenie
o začatí stavebného (vodnoprávneho konania)

Stavebník Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55  Dlhá nad Oravou, IČO: 00 314 447, podal dňa 10.07.2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky", podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon").

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné (vodnoprávne) konanie.


 
 

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastovVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

ROZHODNUTIE

      Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti stavebníka - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 36 672 254, v súlade s ust. zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov m e n í právoplatné rozhodnutie, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne pod č. 2008/00360/SIM dňa 14. 03. 2008 /Ev. č. 305/, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 04. 2008 a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Dolnom Kubíne pod č. A/2013/01222/SIM dňa 30. 09. 2013, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 11. 2013, takto:

zmena nedokončenej stavby " SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová " sa 

povoľuje

 

podľa ust. § 26 vodného zákona a § 68 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v tomto rozsahu: 


 


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

 

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta 2018 t.j. v piatok o 15.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľby do orgánov samosprávy obcí
 3. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií
 4. Prenájom majetku obce
 5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
 6. Informácia o činnosti obce
 7. Rozpočet  obce – zmeny
 8. Interpelácie poslancov na starostu obce
 9. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 10. Záver

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou oznamuje občanovi Ján Zúbek


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru
predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou,
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Dlhá nad Oravou v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods. 1 písm. f Všeobecne záväzného nariadenia obce Dlhá nad Oravou č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dlhá nad Oravou zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce Dlhá nad Oravou.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec
SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová - oznámenie o začatí konanie o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania


Na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, odbore starostlivosti o životné prostredie ako príslušnom orgáne štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") a príslušnom špeciálnom stavebnom úrade podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, bolo na základe žiadosti Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO 36 672 254  dňa 13.06.2018 začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením - na stavbu "SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová".


 
 

Informácia o začatí konaniaVytlačiť
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Obec Oravský Podzámok, na základe žiadosti zo dňa 19.01.2018 o výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. C-KN 833/1, 814/1, 833/5, 833/2 v k.ú. Oravský Podzámok oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Oravskom Podzámku, resp. na adresu podatelna@oravskypodzamok.sk.
Predmetom žiadosti je výrub 17 ks lipa a 84 ks smrek nachádzajúcich sa na pozemkoch mimo zastavaného územia obce. Dôvodom výrubu je výstavba čerpacej stanice a odstavných parkovísk.


 
 

Pozvánka na 21. zasadnutie OZVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2018 t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Záverečný účet obce
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2018
 4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 5. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií
 6. Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
 7. Predaj majetku obce
 8. Prenájom majetku obce
 9. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva – informácia
 10. Informácia o činnosti obce
 11. Rozpočet  obce – zmeny
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov na starostu obce
 14. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 15. 12. ročník Obecných slávností pod Ostrým vrchom - informácia
 16. Záver

 
 

Plán kontrolnej činnostiVytlačiť
 


 
 

Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

Žiadosť o zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Vážený Obecný úrad
Dňa 10.05.2018 sme prevzali právne zastúpenie pani Johany Mintálovej, rod. Žizmanova, nar. 29.07.1953, trvalý pobyt Dlhá nad Oravou 233, Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55. Ako právny zástupca menovanej sme zverejnili na Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Dlhá nad Oravou, obce Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín, zapísaných na LV č. 1062, a to:
            a) pozemku KN-E parc. č. 3698, trvalé trávnaté porasty o výmere 4409 m2 a
            b) pozemku KN-E parc. č. 3701, trvalé trávnaté porasty o výmere 4708 m2.

V súlade s § 5 zák. č. 140/2014 Z.z. Vás žiadame, aby táto žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli obce.

Identifikačné údaje prevádzajúceho sú:
meno a priezvisko: Johana Mintálová, rod. Žizmanova, nar. 29.07.1953, trvalý pobyt Dlhá nad Oravou 233, Dlhá nad Oravou, PSČ: 027 55
pozemky:
             a) pozemku KN-E parc. č. 3698, trvalé trávnaté porasty o výmere 4409 m2 a
             b) pozemku KN-E parc. č. 3701, trvalé trávnaté porasty o výmere 4708 m2.

Cena: 9 €/ m2, Predmetom zamýšľaného prevodu je celá výmera uvedených pozemkov.
 


 
 

Informácia o začatí konaniaVytlačiť
 

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti Obce Oravský Podzámok o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra KN-C č.51, zastavané plochy a nádvoria k.u. Oravský Podzámok oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu peter.matistik@oravskypodzamok.sk.


 
 

Návrh Záverečný účet obce za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

Informácia o zámere realizácie projektuVytlačiť
 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
v obci Dlhá nad Oravou. V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020, plánuje obec Dlhá nad Oravou predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.


 
 

Verejná vyhláška - ROZHODNUTIEVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších právnych predpisov
R O Z H O D N U T I E


Navrhovateľ Obec Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447, so sídlom Dlhá nad Oravou 250, 027 55 podal dňa 09.01.2018 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba (parcely KN-C 676/3, 678/6, 676/21, 676/20, 676/4, 676/5, 679/9, 679/12, 679/15, 679/25, 3268, 3267, 3274/8, 3274/3, 3274/4, 3275/11, 3275/9, 3275/10, 3277/1, 3276/1, 3278/9, 3278/7, 3280/2, 3287/46, 3287/47, 3287/51, 3287/52, 3287/5, 3287/45, 3278/9, 3278/5, 3278/2, 3278/1, 3287/9, KN-E 3264, 4744/2, 4582, 4598, 4603, 4604, 4605, 4606, 4580, 3274, 3275, 3277/2, 3287, 3288, 3289, 3286) v katastrálnom území Dlhá nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Oravský Podzámok, ako príslušný stavebný úrad určený odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Žilina podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “stavebný zákon“), preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona a vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y


„IBV Dlhá nad Oravou - Lúčky“


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 

Ako dodávateľ prác (výrubov drevín) pre spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. (ďalej len SPP-D) , v zmysle § 47 ods.4 písm. d) a ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a §10 ods. 1 písm. b) zákona č.656/2004 Z.z. o energetike, Vám týmto oznamujeme pripravovaný výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na trasách plynovodov vo vlastníctve SPP-D(obnovenie pôvodného koridoru,prečistenie)z dôvodu inšpekcie v 2 Q 2018.


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dolnom Kubíne v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín

 

od 20.04.2018 od 08:00 hod. do odvolania


 
 

Vypaľovanie suchých trávnatých porastovVytlačiť
 

UPOZORŇUJEME občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t.j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
 • zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

 

 


 
 

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuVytlačiť
 

Dňa 05.04.2018 prostredníctvom právneho zástupcu zverejnila na Registri zverejňovania ponúk
prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pozemky, nachádzajúce sa v k. ú. Dlhá nad Oravou,
obce Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín, zapísaných na LV č. 862, a to:
a) pozemku KN-E parc. č. 3703, trvalé trávnaté porasty o výmere 3488 m2 a
b) pozemku KN-E parc. č. 3704, trvalé trávnaté porasty o výmere 5260 m2.


 
 

Oznámenie o prerušení elektrinyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

Navrhovateľ Obec Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447, so sídlom Dlhá nad Oravou 250, 027 55 podal dňa 09.01.2018 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Lúčky Dlhá nad Oravou“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba (parcely KN-C 676/3, 678/6, 676/21, 676/20,676/4, 676/5, 3268, 3267, 3274/8, 3274/3, 3274/4, 3275/11, 3275/9, 3275/10, 3277/1, 3276/1, 3278/9, 3278/7, 3280/2, 3287/46, 3287/47, 3287/51, 3287/52, 3287/5, 3287/45, 3278/9, 3278/5, 3278/2, 3278/1, 3287/9, KN-E 3264, 4744/2, 4582, 4598, 4603, 4604, 4605, 4606, 4580, 3274, 3275, 3277/2, 3287, 3288, 3289, 3286) v katastrálnom území Dlhá nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

Navrhovateľ Obec Dlhá nad Oravou, IČO: 00314447, so sídlom Dlhá nad Oravou 250, 027 55 podal dňa 09.01.2018 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry, časť Dlhá nad Oravou II. Etapa, SO 100-00 Cyklochodník“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba (parcely KN-E 4590/2, 4591, 4590/2, 4587, 4601/2, 4600/2, 4600/3, 4586, 4599, 4582, 4744/2, 3151, 3152/2, 3150, 3149, 3148, 3147, 3082, 3081, 3084, 3083, 4126/3) v katastrálnom území Dlhá nad Oravou (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

DUR IBV Lúčky Dlhá nad OravouVytlačiť
 

V januári 2018 bola na príslušný stavebný úrad podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod výstavbu pre stavbu IBV Lúčky Dlhá nad Oravou. Dokumentácia pre územné rozhodnutie je priložená k tejto správe.


 
 

Správne poplatky od 1.1.2018 Vytlačiť
 

Správne poplatky - Matrika a Osvedčovanie


 
 

Predaj hnuteľného majetku obceVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou zverejňuje

 

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere
priameho predaja hnuteľného majetku obce
s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk.


 
 

Výberové konanie Vytlačiť
 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - správca športového areálu a miestneho cintorína.  viac....


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie všeobecne záväzných nariadeníVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s §6 ods 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje dňa 16. 12. 2017 zverejnením na úradnej tabuli obce Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dlhá nad Oravou.


 
 

POZVÁNKAVytlačiť
 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Dlhá nad Oravou.


 
 

OznamVytlačiť
 

Oznam pre klientov stavebného úradu


 
 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnostiVytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018

 

 


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejnila dňa 28. 11. 2017 na úradnej tabuli obce návrh Všeobecne záväzného nariadenia

č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

a

č. 3/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dlhá nad Oravou


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

 

Vec: Obec Chlebnice, IČO 00314510, so sídlom Chlebnice č. 186, 027 55 Dlhá nad Oravou - návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby ' Miestna komunikácia – lokalita Bahrovo '

ROZHODNUTIE

      

Obec Dlhá nad Oravou, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  rozhodlo  podľa §§ 39,  39a a 140 stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o umiestnenie stavby  takto:

navrhovateľovi: Obec Chlebnice, so sídlom Chlebnice č.186, 027 55 Dlhá nad Oravou,

              vydáva

              ú z e m n é   r o z h o d n u t i e

                    o umiestnení stavby:   'Miestna komunikácia – lokalita Bahrovo'

na pozemkoch:   parc. C-KN č.  2640/6, 2640/27, 2640/38, 2679/15, 2679/17, 4130/1, 4130/2 v kat. území Chlebnice

 

tak ako je to zakreslené v situačných výkresoch, ktoré sú prílohou tohto rozhodnutia.


 
 

OznámenieVytlačiť
 

OZNÁMENIE

 

Nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Oravou

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta obce Dlhá nad Oravou týmto oznamuje nastúpenie náhradníka

 

Jozefa Moresa

dňom 23.10.2017 za poslanca Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Oravou.


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny Vytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKAVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Stavebník Obec Krivá č. 180, 027 55  Dlhá nad Oravou, IČO: 000314587, podal dňa 13.07.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Rozšírenie STL plynovodu v obci Krivá, IBV Ilieš" na pozemkoch: líniová stavba v katastrálnom území Krívá parc. č. KNôC 377/6, 398/1, 5311, 3964/17. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Na umiestnenie stavby vydala Obec DLhá nad Oravou územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 71/2017/266 zo dňa 13.06.2017.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017Vytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

                                        


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania
na sobotu  4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie

o začatí stavebného (vodoprávneho) konania

 

Stavebník: Obec Krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá, IČO: 00314587 podal dňa 21.07.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Krivá. Rozšírenie vodovodu IBV Ilieš. Rozšírenie kanalizácie IBV Ilieš", podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon").


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení neskorších právnych predpisov

 

R O Z H O D N U T I E

 

Navrhovateľ Obec Oravský Podzámok, IČO 00 314 731, podal dňa 25.04.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozšírenie vodovodu – IBV Stodolisko II“ na pozemkoch parc. č. KN-C 671/1, 671/184, 678/68 v k.ú. Oravský Podzámok.

 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

 

 

Oznámenie

o začatí  stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.

 

 

       Stavebník  Obec Krivá, č.180, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 000314587,  podal na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „'Rozšírenie STL plynovodu v obci Krivá, IBV Ilieš´ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Krivá (parc. č. KN-C 377/6, 398/1, 5311, 3964/17). Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenieVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s § 6 ods. 8 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 27 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zverejnila a vyhlásila dňa 27. 7. 2017 na úradnej tabuli obce Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 ktorým sa v súlade  s územnoplánovacou dokumentáciou " Územný plán obce Dlhá nad Oravou, Zmeny a doplnky č.2" mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá nad Oravou č.4/2002 o záväzných častiach Územného plánu obce Dlhá nad Oravou 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

 

Navrhovateľ Obec Chlebnice, č. 186, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO: 00314510, podal dňa 07.06.2017 na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chlebnice miestna komunikácia – lokalita Bahrovo“ s navrhovaným umiestnením na pozemkoch KN-C 2640/6, 2640/27, 2640/38, 2679/15, 2679/17, 4130/1, 4130/2 v katastrálnom území Chlebnice (podľa situácie, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.


 
 

Pozvánka na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

 

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla 2017 t.j. v utorok o 17.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. VZN  č. 1/2017  ktorým sa v súlade  s územnoplánovacou dokumentáciou " Územný plán obce Dlhá nad Oravou, Zmeny a doplnky č.2" mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhá nad Oravou č.4/2002 o záväzných častiach Územného plánu obce Dlhá nad Oravou
 3. Dohoda o poskytnutí príspevku na opravu miestnej komunikácie
 4. Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
 5. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií
 6. Informácie o činnosti obce
 7. Rozpočet  obce – zmeny
 8. Novozistený dlhodobý nehmotný majetok
 9. Cenová komisia
 10. Správa o výsledku kontroly č. 2/2017
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Oravou za II. polrok 2017
 12. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 13. Interpelácie poslancov
 14. Športový víkend – informácia
 15. Prenájom majetku obce
 16. Návrh na výmaz z Obchodného registra
 17. Záver

 

 

 

 

Ing. Ján Kamas

                                                                                                 starosta obce

 

 

 


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s § 6 ods. 3 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejnila dňa 10. 7. 2017 na úradnej tabuli obce návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce Dlhá nad Oravou


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

 

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa  7. júna 2017 t.j. v stredu o 15.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Záverečný účet obce
 3. Prenájom a predaj majetku obce
 4. Podaná žiadosť na Spolok urbáru, pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou
 5. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva
 6. Informácie o činnosti obce
 7. Rozpočet  obce – zmeny
  1. rozpočtové opatrenia
  2. zmena rozpočtu
 8. Smernica 1/2017
 9. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 10. Interpelácie poslancov
 11. 11. ročník Obecných slávností pod Ostrým vrchom - informácia
 12. Záver

 

 

 

Ing. Ján Kamas

                                                                                     starosta obce


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Rozšírenie vodovodu – IBV Stodolisko IIVytlačiť
 

Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov


 
 

Výkup papiera v obci 8.6.2017Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet Obce Dlhá nad Oravou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zverejnila návrh záverečného účtu  Obce Dlhá nad Oravou a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 na úradnej tabuli obce dňa 22.5. 2017.


 
 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o strategickom dokumente .Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PodbielVytlačiť
 


 
 

Predaj nehnuteľného majetku obce Vytlačiť
 


 
 

Zber komunálneho odpadu Vytlačiť
 

Zber komunálneho odpadu v 15. týždni 2017 bude vo štvrtok 13.4.2017.


 
 

Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

        Zvolávam

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2017 t.j. v utorok o 15.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:nutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa  

 

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Základná škola s materskou školou
 3. Prenájom  majetku obce
 4. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva
 5. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií
 6. Informácie o činnosti obce za 1. štvrťrok 2017
 7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016
 8. Správa o výsledku kontroly 1/2017
 9. Rôzne
 10. Rozpočet  obce - zmeny
  1. rozpočtové opatrenia
  2. zmena rozpočtu
 11. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 12. Interpelácie
 13. Záver

Ing. Ján Kamas

                                                                                     starosta obce


 
 

Výrub KriváVytlačiť
 


 
 

Bezplatné zmeranie očného tlakuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie pre uchádzačov vysokoškolského štúdia na akadémii ozbrojených sílVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

Oznámenie Polície SR Vytlačiť
 

Z dôvodu zvýšeného výskutu krádeží vlámaním do rodinných domov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť svojim nehnuteľnostiam. V prípade výskytu akýchkoľvek podozrivých osôb je potrebné volať linku 158.


 
 

OznámenieVytlačiť
 


 
 

Výkup papiera Vytlačiť
 

Firma Ľupčianka,s.r.o.  oznamuje občanom, že dňa 9. 3. 2017 (štvrtok) sa uskutoční v našej obci výkup papiera.

Vykupuje sa bežný papier z domácnosti - časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke.
Balíky nesmú obsahovať kartón, lepenku, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty.

Výkupná cena: za  3 kg - malý toaletný papier z celulózy
                               3 kg - malý toaletný papier MAXI

                               6 kg - veľký toaletný papier ECONOMY

                             10 kg - kuchynské utierky
                               1 kg - balíček  vreckoviek

Miesto výkupu: parkovisko za OcÚ                         -  16:00 – 16:30 hod.

                          parkovisko pri futbalovom ihrisku – 16:30 – 16:40 hod.


 
 

Zber elektroodpadu z domácností a odpadov z domácností s obsahom škodlivín. Vytlačiť
 

Obecný úrad Dlhá nad Oravou organizuje zber elektroodpadu z domácností
a odpadov z domácností s obsahom škodlivín na deň 28.02.2017.

  - elektrických a elektronických zariadení - chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, televízory, práčky, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, elektrické náradie, mobily, a pod.,
  - použitých batérií a akumulátorov,
  - žiariviek a svietidiel

  - odpadových olejov, chemikálií, farbív.

Uvedené druhy odpadu môžu občania vyložiť pred svoje domy v utorok 28.02.2017 do 7.00 hod. 


 
 

VýrubyVytlačiť
 


 
 

Miestne dane v roku 2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o plánovanom výrube drevínVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vytlačiť
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení neskorších právnych predpisov

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

 

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianske 2927/8, 010 01 Žilina, zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 11.11.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dlhá nad Oravou - smer Chlebnice – Rekonštrukcia VNV od odb. pre 214/uv/52 – SO 02 Nová Trasa“ na pozemkoch parc. č. KN-C KN-C 3396/1, 3392/6, 3392/2, 3392/7, 3392/8, 4746/84, 4746/83, 4746/52, 4746/51, 4746/45, 4746/42, 4746/40, 4746/36, 4746/37, 3382, 4612, 3380/4, 3380/3, 4753, 3370/11, 3370, 3370/3, 3374/1, 3370/17, 3370/16, 3367/2, 3369/1, 3364/2, 3366/1, 3304, KN-E 3373, 3290, 3291, 3297, 3298, 4747/2 4580, 4579, 4604, 4608, 4609 v k.ú. Dlhá nad Oravou.


 
 

Verejná vyhláška - R3Vytlačiť
 


 
 

Volné pracovné miestoVytlačiť
 


 
 

Zber komunálneho odpaduVytlačiť
 

Vývoz komunálneho odpadu z domácností je v piatok 6. 1. 2017. Naplnenú smetnú nádobu je potrebné označiť novým žetónom "vývoz komunálneho odpadu 2017".


 
 

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 


 
 

výrub drevínVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 517/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

13.12.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

        Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: Janíkovej Johany Dlhá nad Oravou č. 263 o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1800/1,  trvalé trávne porasty k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

          Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov – smrek obyčajný, rastúci na pozemku parcely registra E č. 1800/1 nachádzajúci sa na pozemku mimo zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2016

                                                                                                                                                     

                                                                                                           Ing. Ján Kamas

                                                                                                             starosta obce

 


 
 

výrub drevínVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 517/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

13.12.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

        Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: Ing. Jozefa Karetku Hlaváčikova 12, Bratislava o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1800/1,  trvalé trávne porasty k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

          Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov – smrek obyčajný, rastúci na pozemku parcely registra E č. 1800/1 nachádzajúci sa na pozemku mimo zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2016

 

                                                                                                           Ing. Ján Kamas

                                                                                                             starosta obce

 


 
 

výrub drevínVytlačiť
 

 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 513/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

13.12.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

     Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: p. Hyacinty Strakovej Dlhá nad Oravou č. 396 o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1800/1, trvalé trávne porasty k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

          Predmetom žiadosti je výrub 5 ks stromov – Smrek obyčajný, rastúci  na pozemku parcely E č. 1800/1 nachádzajúci sa na pozemku mimo zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2016                                                                                                                                                   

                                                                                                           Ing. Ján Kamas

                                                                                                             starosta obce


 
 

výrub drevínVytlačiť
 

 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 514/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

13.12.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

       Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: p. Ondreja Suroviaka a Mgr. Marty Suroviakovej Dlhá nad Oravou č. 210 o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1800/1, trvalé trávne porasty k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

          Predmetom žiadosti je výrub 10 ks stromov – Smrek obyčajný, rastúci  na pozemku parcely E č. 1800/1 nachádzajúci sa na pozemku mimo zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2016                                                                                                                                                    

                                                                                                           Ing. Ján Kamas

                                                                                                             starosta obce


 
 

výrub drevínVytlačiť
 

 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 516/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

13.12.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

        Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: Marty Zrnčíkovej Dlhá nad Oravou  č. 266 o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra E č. 1800/1,  trvalé trávne porasty k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

          Predmetom žiadosti je výrub 5 ks stromov – smrek obyčajný, rastúci na pozemku parcely registra E č. 1800/1 nachádzajúci sa na pozemku mimo zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 13.12.2016                                                                                                                                                     

                                                                                                           Ing. Ján Kamas

                                                                                                             starosta obce

 


 
 

Pozvánka na 14. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 t.j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu s navrhovaným programom:

 

 

 1. Otvorenie
  1. Schválenie programu rokovania
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Určenie zapisovateľa
 2. Všeobecne záväzné nariadenie
 3. Rozpočet obce na roky 2017 - 2019
 4. Zámer predaja majetku obce
 5. Predaj a prenájom  majetku obce
 6. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva
 7. Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií
 8. Zmluvy v oblasti odpadového hospodárstva
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 2/2016 a 3/2016
 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 11. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM
 12. Rozpočet  obce - zmeny
  1. rozpočtové opatrenia
  2. zmena rozpočtu
 13. Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
 14. Rôzne
 15. Námety, dotazy a dopyty fyzických a právnických osôb
 16. Interpelácie
 17. Záver

 

Ing. Ján Kamas, starosta obce


 
 

Oznámenie o výrube drevínVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou

027 55 Dlhá nad Oravou č. 250 

IČO: 00214447 Telefón 043/5822150  email: dlhanadoravou@dlhanadoravou.sk

Číslo konania: 488/2016

Vybavuje: Maškarová

Dlhá nad Oravou

23.11.2016

Vec: Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany  prírody a krajiny

       Obec Dlhá nad Oravou na základe žiadosti: Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou č. 110 o výrub dreviny rastúcej na pozemku parcely registra C č. 268/1, zastavané plochy a nádvoria k.u. Dlhá nad Oravou oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu dlhanadoravou@dlhanadoravou.sk.

          Predmetom žiadosti je výrub 2 ks. stromov – smrek obyčajný a smrek strieborný, rastúci na pozemku parcely registra KN-C č. 268/1 nachádzajúci sa na pozemku zastavaného územia obce.

Informácia zverejnená dňa 23.11.2016                                                                                                                                                   

                                                                          Ing. Ján Kamas, starosta obce

O


 
 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia a upustenia od ústneho pojednávania Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou Vytlačiť
 

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou,

na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Dlhá nad Oravou

so sídlom:  Obecný úrad č. 250, 027 55 Dlhá nad Oravou

IČO: 00314447

zastúpená starostom obce: Ing. Jánom Kamasom

Obec Dlhá nad Oravou v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý je v súlade s § 17, ods.  1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia obce Dlhá nad Oravou č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dlhá nad Oravou zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce Dlhá nad Oravou.

Pozemok  E-KN parc. č.  3371, ostatná plocha vo výmere 38 m2 a pozemok E-KN parc. č.  3372, ostatná plocha 9 m2 v prospech žiadateľky: Mária Štiťáková,  bytom Dlhá nad Oravou 333  v 1/1.

Všeobecná hodnota majetku bola určená v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 254/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  na 650,48 € (slovom šesťstopäťdesiat eur a 48 centov.)

Starosta obce potvrdzuje, že podľa zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov sa nejedná o blízke osoby podľa § 9a ods. 6 a 7.

Zámer predaja prejednalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Oravou na svojom zasadnutí dňa 25.02.2016 uznesením č. 149.    

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Dlhá nad Oravou  odo dňa 09.11. 2016

- na internetovej stránke www.dlhanadoravou.sk odo dňa  09. 11. 2016

 

 

                                                                                                              Ing. Ján Kamas 

                                                                                                                starosta obce


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v lokalite Pod jazom v k.ú. Dlhá nad Oravou Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Dlhá nad Oravou ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 24.10.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – 3 ks borovica, 15 ks jelša, 5 ks breza, 5 ks vŕba, 2 ks jaseň, 1 ks jabloň planá, 500 m2 krovitý porast v lokalite Pod jazom v k.ú. Dlhá nad Oravou, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa SSE – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8. 010 47 Žilina. Dôvodom výrubu je výstavba VN vzdušného vedenia v novej trase pre vytvorenie stavebných pozemkov.  Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

V prípade záujmu zúčastniť sa konania je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecný úrad v  Dlhej nad Oravou, resp. na elektronickú adresu elena.kovalova@dlhanadoravou.sk      

Oznámenie zverejnené dňa 24.10.2016


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

v znení neskorších právnych predpisov

 

R O Z H O D N U T I E


 
 

Verejná vyhláška Vytlačiť
 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

 

VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania

 

            Dňa 26.08.2016  podal stavebník  Tibor Stanček, Krivá 186, 027 55 Dlhá nad Oravou, IČO 32277415 návrh na vydanie kolaudačnégho rozhodnutia : „Predajňa a sklad stavebnín“,  na pozemku: parc. č KN-C 82/1, 82/2 a prípojky na inžinierske siete KN-C 720/2 v  k. ú. Dlhá nad Oravou.

            Obec Dlhá nad Oravou,  ako príslušný stavebný úrad určený podľa §119 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:

04.10.2016 o 10:00.  so stretnutím na Obecnom úrade  v Dlhej nad Oravou.

 

Ing. Ján Kamas

starosta obce


 
 

Bezplatné meranie zraku Vytlačiť
 

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu

Bezplatné meranie zraku.

 

Kedy? 14.09.2016, 10:00-11:30 h

Kde? Zasadačka OCÚ Dlhá nad Oravou

 

 


 
 

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 


 
 

Výkup papiera v Dlhej nad Oravou Vytlačiť
 

Firma Ľupčianka, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 8. 9. 2016 v našej obci bude vykupovať papier.

Vykupuje bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke.

Balíky nesmú obsahovať kartón, lepenku, umelé hmoty, kovové časti a iné nečistoty.

 

Výkupná cena:   3 kg – 1 kotúčik toaletný papier MAXI 2-vrstvový

                           3 kg – 1 kotúčik toaletný papier celulózový 2-vrstvový

                           6 kg – 1 kotúčik toaletný papier ECONOMY 2-vrstvový

                          10 kg – 10 ks hygienických vreckoviek 3-vrstvové

                          10 kg – 1 balíček kuchynských utierok 2-vrstvové

 

 

Termín :             8. septembra 2016  (štvrtok)

Čas a miesto :   16:00 hod. – 16:20 hod.  parkovisko za obecným úradom

                          16:30 hod. – 16:40 hod.  parkovisko pri futbalovom ihrisku  


 
 

Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku ARRIVA Liorbus a.s.Vytlačiť
 

ARRIVA Liorbus, a.s.                                     Obec Dlhá nad Oravou

                                                                       Obecný úrad

                                                                       027 55 Dlhá nad Oravou

Vec: Pripomienky k zostaveniu cestovného poriadku – výzva

                    V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov autobusových liniek, ktoré vstúpia do platnosti od 11.12.2016 Vás žiadam o zaslanie pripomienok, návrhov a zmien k súčasným cestovným poriadkom do 30.9.2016.  Výstupom Vašich pripomienok bude porada k cestovným poriadkom, plánovaná predbežne v prvej polovici októbra. Presný dátum, čas a miesto konania sa dozviete z pozvánky, ktorá Vám bude včas zaslaná. Pozvánka bude doručená len na obecné úrady obci, ktorých zmeny CP sa budú priamo dotýkať, resp. ktoré zašlú svoje pripomienky a návrhy.

 

Svoje pripomienky zašlite na mailovú adresu: veduci.dk@arriva.sk

 

Alebo poštou ako obyčajnú zásielku na adresu:

ARRIVA Liorbus, a.s.

Prevádzka dopravy Dolný Kubín

M.R. Štefánika 3128/1

026 01 Dolný Kubín

 

Upozornenie: Pokiaľ zasielate pripomienky poštou doporučene, adresujte ich na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

ARRIVA Liorbus, a.s.

Ul. J. Kačku 1

034 95 Likavka

 

S pozdravom

 

 

 


 
 

Pozvánka na 13. zasadnutie OZVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce zvolal 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 30. augusta 2016 t.j.  v utorok o 15.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou

č.250, 027 55  Dlhá nad Oravou

 

Č. j. : 293/2016/505                                                    Dlhá nad Oravou,22.08.2016

Vybavuje: Ing. Peter Matištík

tel. č.043/5814439, e-mail: peter.matistik@dolnykubin.sk

 

Vyvesené dňa:

(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších právnych predpisov

 

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., IČO 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianske 2927/8, 010 01 Žilina, zastúpená Ing. Zdenkou Ilavskou, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal dňa 01.08.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

„Dlhá smer Chlebnice – Rekonštrukcia VNV

od odb. pre 214/ts_chlebnice_ibv – SO 02 Nová Trasa“

 

miesto stavby:

Obec Dlhá bad Oravou

na pozemkoch parc. č.

KN-C 3396/1, 3392/6, 3392/2, 3392/7, 3392/8, 4746/84, 4746/83, 4746/52, 4746/51, 4746/45, 4746/42, 4746/40, 4746/36, 4746/37, 3382, 4612, 3380/4, 3380/3, 4753, 3370/11, 3370, 3370/3, 3374/1, 3370/17, 3370/16, 3367/2, 3369/1, 3364/2, 3366/1, 3304, KN-E 3373, 3290, 3291, 3297, 3298, 4747/2 4580, 4579, 4604, 4608, 4609

katastrálne územie:

Dlhá nad Oravou

projektant:

Ján Kriško, autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 3604*TZ*2-3

 


 
 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Oravou, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Starosta obce v  súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 t.j.  v utorok o 15.00 hod. v zasadacej  miestnosti obecného úradu. 


 
 

Návrh plánu činnosti HK na 2. polrok 2016Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou  v súlade s § 18f ods. 1b zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejnila dňa 14.6.2016 na úradnej tabuli obce návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou  v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zverejnila dňa 13.6.2016 na úradnej tabuli obce návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území obce Dlhá nad Oravou


 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2015Vytlačiť
 

Obec Dlhá nad Oravou v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zverejnila návrh záverečného účtu na úradnej tabuli obce dňa 31.5. 2016. 


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka