Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci obce

Zamestnanci obce

Mgr. Mária Šimánková

Mgr. Mária Šimánková

Tel: +421 43 5894 201

Mobil: 0911 078 505

E-mail: maria.simankova@dlhanadoravou.sk

Základné pracovné činnosti:
- komplexné zabezpečovanie ekonomiky, vrátane mzdovej oblasti,
- odborné špecializované práce na úseku rozpočtovania a financovania,
- práce na úseku správy registratúry,
- samostatná odborná práca na úseku evidencie majetku obce,
- tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb na úrovni obce,
- komplexné samostatné zabezpečovanie prác v oblasti sociálnych služieb,
- prijímanie žiadostí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku plánovania a architektúry, stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona,
- príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- zverejňovanie povinne zverejňovaných informácií v zmysle platnej legislatívy.


 

Bc. Jana Maškarová

Mobil: +421 905 690 001

E-mail: jana.maskarova@dlhanadoravou.sk

www: www.dlhanadoravou.sk

Základné pracovné činnosti

- prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti,
- prenesený výkon štátnej správy úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestného hospodárstva,
- informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a výber poplatkov za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase.
- organizačné zabezpečenie volieb, referenda a hlasovania obyvateľov.
- komplexné úkony v oblasti miestnych daní a poplatkov,


 

Mário Šutta administratívny pracovník

Tel: +421 910 112 151

E-mail: mario.sutta@dlhanadoravou.sk

www: www.dlhanadoravou.sk

Základné pracovné činnosti:
- zápis a evidencia uznesení obecného zastupiteľstva a vyhotovenie výpisov z uznesení obecného zastupiteľstva,
- evidencia hrobových miest a cintorínskych poplatkov, výber nájomného a uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta,
- evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov, zmeny a zrušenia,
- odovzdanie a prevzatie kultúrneho domu a jeho inventárneho zariadenia, zasadačky obecného úradu, vrátane komplexnej administratívy a výberu poplatku,
- sumarizuje materiály, predkladané na rokovanie obecného zastupiteľstva od ostatných zamestnancov, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce,
- v súčinnosti so starostom obce spolupracuje pri príprave materiálov, predkladanýcn ha rokovanie obecného zastupiteľstva - tlač, kopírovanie a pod. a zabezpečuje ich odoslanie poslancom.
- vyberá poplatky v súlade s platnou legislatívou,
- zabezpečuje vyveovanie a zvesovanie vyhlášok a oznámení,
- zabezpečuje práce, týkajúce sa zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na internetovej stránke obce podľa platnej právnej úpravy podľa pokynov starostu obce,
- podieľa sa na príprave vnútorných noriem obce,
- zabezpečuje zverejnenie návrhov a schválených VZN, návrhu a schváleného rozpočtu a programového rozpočtu obce a ich následnú archiváciu,
- vykonáva práce vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúce sa pracovnej oblasti na základe náplne práce,
- vykonáva ostatné činnosti na základe príkazu nadriadeného,
- implementácia projektov.


 

 

 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Aktuálne číslo Dlhánskych zvesti

Home
Mapa
webygroup
ÚvodÚvodná stránka